• Artikel 137f Faillissementswet (137f FW)

    Uitdeling na staat insolventie

    1. Na afloop van de termijn, genoemd in artikel 137d, tweede lid, of, indien verzet is gedaan, nadat de beschikking op het verzet in kracht van gewijsde is gegaan, verkeert de boedel van rechtswege in staat van insolventie en gaat de curator over tot het doen van de vastgestelde uitkering.
    2. De artikelen 188, 189, 190, 192 en 193 zijn van overeenkomstige toepassing.