• Artikel 108 Faillissementswet (108 FW)

  Indiening vordering

  1. De rechter-commissaris bepaalt uiterlijk binnen veertien dagen nadat het vonnis van faillietverklaring in kracht van gewijsde is gegaan:
   1. de dag, waarop uiterlijk de schuldvorderingen ingediend moeten worden;
   2. dag, uur en plaats, waarop de verificatievergadering zal gehouden worden.
  2. Tussen de dagen, onder 1 en 2 vermeld, moeten ten minste veertien dagen verlopen.