• Artikel 253 Faillissementswet (253 FW)

    Ontwerpakkoord

    1. Het ontwerp van akkoord wordt, indien het niet ingevolge artikel 215 ter griffie van de rechtbank berust, aldaar neergelegd ter kosteloze inzage van een ieder.
    2. Een afschrift moet zodra mogelijk aan de bewindvoerders en de deskundigen worden toegezonden.