• Artikel 213t Faillissementswet (213t FW)

    Gevolgen liquidatieprocedure arbeidsovereenkomst

    1. In afwijking van artikel 213o worden de gevolgen van een liquidatieprocedure voor arbeidsovereenkomsten en andere rechtsverhoudingen ter zake van het verrichten van arbeid uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat dat op die overeenkomst of rechtsverhouding van toepassing is.