• Artikel 212hr Faillissementswet (212hr FW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 212ha tot en met 212hq zijn van overeenkomstige toepassing op een in Nederland gelegen bijkantoor van een bank met zetel in een staat die geen lidstaat is.