• Artikel 68 Faillissementswet (68 FW)

    Taak curator

    1. De curator is belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.
    2. Alvorens in rechte op te treden, behalve waar het verificatiegeschillen betreft, alsmede in de gevallen van de artikelen 37, 39, 40, 58, tweede lid, 60, tweede en derde lid, en 60a, eerste lid, behoeft de curator machtiging van de rechter-commissaris.