• Artikel 137e Faillissementswet (137e FW)

    Verzet tegen uitdelingslijst

    1. Gedurende de in artikel 137d, tweede lid, genoemde termijn kan iedere schuldeiser in verzet komen tegen de ter griffie nedergelegde uitdelingslijst door inlevering van een met redenen omkleed bezwaarschrift ter griffie; hem wordt door de griffier een bewijs van ontvangst gegeven.
    2. Het bezwaarschrift wordt als bijlage bij de uitdelingslijst gevoegd.
    3. Het verzet door een concurrente schuldeiser kan niet worden gegrond op het enkele feit dat zijn vordering niet op de ter griffie nedergelegde uitdelingslijst is geplaatst.
    4. De artikelen 185 en 187 zijn van overeenkomstige toepassing.