• Artikel 213gg Faillissementswet (213gg FW)

    Schakelbepaling

    1. De artikelen 213a, eerste lid, 213b, 213d, 213e, 213i en 213k, eerste lid, zijn van overeenkomstige toepassing op verzekeraars met beperkte risico-omvang.