• Artikel 212hi Faillissementswet (212hi FW)

    Geen hoger beroep of verzet

    1. Een beschikking als bedoeld in artikel 212hb , 212hga, eerste lid, of 212hgb, eerste lid, is uitvoerbaar bij voorraad.
    2. Artikel 10 is niet van toepassing.