• Artikel 153 Faillissementswet (153 FW)

  Beslissing rechtbank homologatie

  1. Op dezelfde dag, of anders zo spoedig mogelijk, geeft de rechtbank haar met redenen omklede beschikking.
  2. Zij zal de homologatie weigeren:
   1. indien de baten des boedels, de som, bij het akkoord bedongen, aanmerkelijk te boven gaan;
   2. indien de nakoming van het akkoord niet voldoende is gewaarborgd;
   3. indien het akkoord door bedrog, door begunstiging van een of meer schuldeisers of met behulp van andere oneerlijke middelen is tot stand gekomen, onverschillig of de gefailleerde dan wel een ander daartoe heeft medegewerkt.
  3. Zij kan ook op andere gronden en ook ambtshalve de homologatie weigeren.