• Artikel 35 Faillissementswet (35 FW)

  Levering onvoltooid

  1. Indien op de dag van de faillietverklaring nog niet alle handelingen die voor een levering door de schuldenaar nodig zijn, hebben plaatsgevonden, kan de levering niet geldig meer geschieden.
  2. Heeft de schuldenaar voor de dag van de faillietverklaring een toekomstig goed bij voorbaat geleverd, dan valt dit goed, indien het eerst na de aanvang van die dag door hem is verkregen, in de boedel, tenzij het gaat om nog te velde staande vruchten of beplantingen die reeds voor de faillietverklaring uit hoofde van een zakelijk recht of een huur- of pachtovereenkomst aan de schuldenaar toekwamen.
  3. Voor de toepassing van de artikelen 86 en 238 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt degene die van de schuldenaar heeft verkregen, geacht na de bekendmaking van de faillietverklaring, bedoeld in artikel 14, derde lid, diens onbevoegdheid te hebben gekend.

  Toelichting


  Het kan voorkomen dat een schuldenaar vóór zijn faillietverklaring goederen heeft verkocht aan een derde, maar nog niet heeft geleverd. Als de schuldenaar in de tussentijd failliet wordt verklaard, kan hij het verkochte goed niet meer leveren. De schuldenaar is door het faillissement namelijk beschikkingsonbevoegd geworden. De schuldenaar kan na faillietverklaring niet meer de handelingen verrichten die nodig zijn voor de levering. Ook de curator kan niet meer dit goed leveren. De curator kan namelijk alleen handelingen verrichten als het gaat om de vereffening van de boedel. In dit geval gaat het niet om de vereffening van de boedel.