• Artikel 324 Faillissementswet (324 FW)

    Boedelbeschrijving

    1. Artikel 94, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
    2. Van de goederen bedoeld in artikel 295, vierde lid, wordt een staat aan de beschrijving gehecht.
    3. De rechter-commissaris kan bepalen dat de bewindvoerder een staat opmaakt als bedoeld in artikel 96 ter vervanging van de staat bedoeld in artikel 285, eerste lid, onder a.