• Artikel 307 Faillissementswet (307 FW)

    Verrekenen

    1. Hij die zowel schuldenaar als schuldeiser is van de persoon ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, kan zijn schuld met zijn vordering ten aanzien waarvan de schuldsaneringsregeling werkt, slechts verrekenen indien beide zijn ontstaan vóór de uitspraak tot de toepassing van de schuldsaneringsregeling.
    2. Artikel 53, tweede en derde lid, is van overeenkomstige toepassing.