• Boek 6 Artikel 159 (6:159 BW)

  Overnemen contract

  1. Een partij bij een overeenkomst kan haar rechtsverhouding tot de wederpartij met medewerking van deze laatste overdragen aan een derde bij een tussen haar en de derde opgemaakte akte.
  2. Hierdoor gaan alle rechten en verplichtingen over op de derde, voor zover niet ten aanzien van bijkomstige of reeds opeisbaar geworden rechten of verplichtingen anders is bepaald.
  3. Artikel 156 en de leden 1-3 van artikel 157 zijn van overeenkomstige toepassing.

  Toelichting

  Contractsoverneming is een overeenkomst op grond waarvan een rechtsverhouding wordt overgedragen. Alle rechten en plichten gaan hierdoor over op de nieuwe partij.

  Een voorbeeld: A en B hebben een overeenkomst. A wil deze overeenkomst overdragen aan C. Hierdoor ontstaat een overeenkomst tussen A en C.

  In de praktijk speelt contractsoverneming een belangrijke rol bij de verkoop van een bedrijf. Wordt een bedrijf verkocht door middel van een aandelentransactie, dan blijven alle contracten in stand en wisselt alleen de aandeelhouder. Het bedrijf krijgt alleen een nieuwe eigenaar. Dit is anders bij een activa/passiva transactie. In dat geval moeten alle contracten afzonderlijk worden overgedragen op de nieuwe eigenaar. Dat gebeurt door middel van contractsoverneming.

  De wet bepaalt dat contractoverneming moet plaatsvinden bij akte. Zonder akte is de contractsoverneming niet geldig. Voor een geldige contractsoverneming is medewerking nodig van de andere partij.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.