• Boek 6 Artikel 96 (6:96 BW)

  Vermogensschade

  1. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst.
  2. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
   1. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mocht worden verwacht;
   2. redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
   3. redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.
  3. Lid 2 onder b en c is niet van toepassing voor zover in het gegeven geval krachtens artikel 241 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering de regels betreffende de proceskosten van toepassing zijn.
  4. In geval van een handelsovereenkomst als bedoeld in artikel 119a lid 1 of artikel 119b lid 1 bestaat de vergoeding van kosten bedoeld in lid 2 onder c uit ten minste een bedrag van 40 euro. Dit bedrag is zonder aanmaning verschuldigd vanaf de dag volgende op de dag waarop de wettelijke of overeengekomen uiterste dag van betaling is verstreken. Hiervan kan niet ten nadele van de schuldeiser worden afgeweken.
  5. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld voor de vergoeding van kosten als bedoeld in lid 2 onder c. Van deze regels kan niet ten nadele van de schuldenaar worden afgeweken indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. In dit geval mist artikel 241, eerste volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering toepassing.
  6. De vergoeding volgens de nadere regels kan indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, eerst verschuldigd worden nadat de schuldenaar na het intreden van het verzuim, bedoeld in artikel 81, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling, waaronder de vergoeding die in overeenstemming met de nadere regels wordt gevorderd, vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning.
  7. Indien een schuldenaar voor meer dan een vordering door een schuldeiser kan worden aangemaand als bedoeld in lid 6, dan dient dit in één aanmaning te geschieden. Voor de berekening van de vergoeding worden de hoofdsommen van deze vorderingen bij elkaar opgeteld.

  Toelichting

  De wet maakt een onderscheid tussen vermogensschade en ander nadeel. In dit artikel wordt duidelijk wat wordt bedoeld met ‘vermogensschade’.

  Wat is vermogensschade?

  Zowel geleden verlies als gederfde winst kan vallen onder vermogensschade. Als uitgangspunt geldt dat het slachtoffer zoveel mogelijk in de positie moet worden gebracht die bestond voordat de schade was toegebracht.

  Uit lid 2 blijkt dat ook welke kosten nog meer in aanmerking komen voor vergoeding. Zo mag van het slachtoffer worden verwacht dat hij de – omvang van de – schade beperkt. Dit blijkt ook uit hetgeen bepaald is in art. 6:101 BW. Als daar kosten voor moeten worden gemaakt, dan is het redelijk dat die worden vergoed door degene die de schade heeft aangericht. Dit geldt ook voor de kosten die moeten worden gemaakt om de schade vast te stellen of om de schade vergoed te krijgen.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 8 januari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY533
  Als vermogensschade komen ook redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid voor vergoeding in aanmerking.