• Boek 6 Artikel 3 (6:3 BW)

  Natuurlijke verbintenis

  1. Een natuurlijke verbintenis is een rechtens niet- afdwingbare verbintenis.
  2. Een natuurlijke verbintenis bestaat:
   1. wanneer de wet of een rechtshandeling aan een verbintenis de afdwingbaarheid onthoudt;
   2. wanneer iemand jegens een ander een dringende morele verplichting heeft van zodanige aard dat naleving daarvan, ofschoon rechtens niet afdwingbaar, naar maatschappelijke opvattingen als voldoening van een aan die ander toekomende prestatie moet worden aangemerkt.

  Toelichting

  Een natuurlijke verbintenis is een verbintenis die niet bij een rechter kan worden afgedwongen. Een natuurlijke verbintenis bestaat als de wet of een rechtshandeling deze afdwingbaarheid uitsluit of als er sprake is van een dringende morele verplichting zonder dat deze verplichting in rechte afdwingbaar is.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 9 november 1990, ECLI:NL:HR:1990:AC1105
  Of er een morele verplichting ontstaat is afhankelijk van de maatschappelijke opvattingen. Dit betekent dat er een objectieve maatstaf wordt gehanteerd en geen subjectieve.

  Hoge Raad, 31 januari 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0492
  De restantvordering na een gehomologeerd akkoord bij een faillissement is een natuurlijke verbintenis.