• Boek 6 Artikel 261 (6:261 BW)

  Wederkerige overeenkomst

  1. Een overeenkomst is wederkerig, indien elk van beide partijen een verbintenis op zich neemt ter verkrijging van de prestatie waartoe de wederpartij zich daartegenover jegens haar verbindt.
  2. De bepalingen omtrent wederkerige overeenkomsten zijn van overeenkomstige toepassing op andere rechtsbetrekkingen die strekken tot het wederzijds verrichten van prestaties, voor zover de aard van die rechtsbetrekkingen zich daartegen niet verzet.

  Toelichting

  De wet kent zoiets als een wederkerige overeenkomst. In dit artikel wordt een omschrijving gegeven. Belangrijk is dat er hier uit wordt gegaan van een overeenkomst met twee partijen.

  Het gaat hier om een overeenkomst waarbij een meerzijdige rechtshandeling wordt verricht. Uit een dergelijke overeenkomst vloeit voor beide partijen één of meerdere verbintenissen. Beide partijen zijn gehouden iets na te komen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.