• Boek 6 Artikel 169 (6:169 BW)

  Aansprakelijkheid voor minderjarigen

  1. Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk.
  2. Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.

  Toelichting

  In art. 6:169 BW is de risicoaansprakelijkheid van ouders voor schade veroorzaakt door hun kinderen neergelegd. Deze aansprakelijkheid geldt als de schade is veroorzaakt door een kind dat de leeftijd van 14 jaren nog niet heeft bereikt. De onrechtmatige daad kan dan niet aan het kind worden toegerekend (op grond van artikel 6:164 BW). Deze risicoaansprakelijkheid geldt ook voor de voogd/niet-ouder. Vereist is dat de aangesproken persoon de ouderlijke macht of de voogdij uitoefent. Als sprake is van een onrechtmatige daad door een kind, jonger dan 14 jaar, is de ouder/voogd voor de geleden schade aansprakelijk. Voor een onrechtmatige daad door een kind, dat al wel 14 jaar, maar nog geen 16 jaar is, regelt lid 2 een iets andere aansprakelijkheid voor de ouder. Er wordt dan vermoed dat de ouderlijke macht onvoldoende is uitgeoefend: de ouder is dan voor de gelden schade aansprakelijk. Dit vermoeden kan door de ouder wel worden weerlegd. Hij moet hiervoor aantonen dat hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging niet heeft belet. Dan is hij niet voor de geleden schade aansprakelijk.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 25 april 2008, ECLI:NL:HR:2008:BC5603
  Brandstichting door kinderen (jonger dan 14 jaar). Aansprakelijkheid ligt bij de ouders.

  Gerechtshof Arnhem, 7 juni 2005, ECLI:NL:GHARN:2005:AT7054
  De gedragingen van een kind jonger dan 14 jaren, moet worden geabstraheerd van diens leeftijd.