• Boek 6 Artikel 273 (6:273 BW)

  Zorgvuldig schuldenaar

  Een partij die een prestatie heeft ontvangen, is vanaf het tijdstip dat zij redelijkerwijze met een ontbinding rekening moet houden, verplicht er als een zorgvuldig schuldenaar zorg voor te dragen dat de ingevolge die ontbinding verschuldigde ongedaanmaking van de prestatie mogelijk zal zijn. Artikel 78 is van overeenkomstige toepassing.

  Toelichting

  De wet kent hier een zorgplicht toe aan de schuldenaar waarvan de overeenkomst ontbonden is. De schuldenaar is verplicht zorg te dragen voor de door haar ontvangen prestatie, vanaf het moment dat zij met een ontbinding rekening dient te houden. Bijvoorbeeld als de schuldeiser al heeft aangegeven de overeenkomst te willen ontbinden. Indien de schuldenaar dan al bepaalde prestaties heeft ontvangen, dient zij hier zorgvuldig mee om te gaan aangezien er een ongedaanmakingsverplichting volgt uit de ontbinding. De ontvangen prestatie zal namelijk ongedaan moeten worden gemaakt.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.