• Boek 6 Artikel 167 (6:167 BW)

  Rectificatie

  1. Wanneer iemand krachtens deze titel jegens een ander aansprakelijk is ter zake van een onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicatie van gegevens van feitelijke aard, kan de rechter hem op vordering van die ander veroordelen tot openbaarmaking van een rectificatie op een door de rechter aan te geven wijze.
  2. Hetzelfde geldt, indien aansprakelijkheid ontbreekt, omdat de publicatie aan de dader wegens diens onbekendheid met de onjuistheid of onvolledigheid niet als een onrechtmatige daad is toe te rekenen.
  3. In het geval van lid 2 kan de rechter die de vordering toewijst bepalen dat de kosten van het geding en van de openbaarmaking van de rectificatie geheel of gedeeltelijk moeten worden gedragen door degene die de vordering heeft ingesteld. Elk der partijen heeft voor het gedeelte van de kosten van het geding en van de openbaarmaking van de rectificatie dat ingevolge de uitspraak door hem moet worden gedragen, verhaal op ieder die voor de door de publicatie ontstane schade aansprakelijk is.

  Toelichting

  In art. 6:167 BW wordt het recht van rectificatie geformuleerd: als sprake is van een onjuiste of door onvolledigheid misleidende publicatie kan de benadeelde de rechter verzoeken diegene die heeft gepubliceerd te veroordeling tot openbare rectificatie. Er is dan sprake van onrechtmatig handelen door die publicerende persoon. Bij een ‘publicatie’ moet niet alleen worden gedacht aan een publicatie in de krant of tijdschrift. Het kan gaan om elke openbaarmaking (dus ook op een internetforum of in een openbare chatgroep).

  Een dergelijke rectificatie valt, in zekere zin, te beschouwen als een schadevergoeding. Onder omstandigheden geldt rectificatie ook als maatregel ter voorkoming van verdere schade. De rectificatie kan bestaan uit een openbaar bericht waarbij de publicatie wordt rechtgezet of openbaar maken van het veroordelende vonnis waarin de publicatie als onjuist of misleidend werd bestempeld. In de praktijk wordt een vordering tot rectificatie meestal ingesteld in een kort geding. De rechter is overigens niet verplicht een verzoek tot rectificatie toe te wijzen. Dit kan worden afgeleid uit de omschrijving in het artikel: ‘de rechter kan’. Het recht op rectificatie bestaat ook als degene van wie de publicatie uitgaat de onjuistheid of onvolledigheid niet kan worden toegerekend. In deze situaties is geen sprake van onrechtmatig handelen, toch kan de rechter dan wel tot rectificatie veroordelen. Uit lid 3 volgt dat de rechter, in een geval waarin de onjuistheid niet kan worden toegerekend, zowel de kosten van bekendmaking van de rectificatie als de proceskosten, geheel of gedeeltelijk voor rekening van de eiser kan doen komen.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 23 februari 2007, ECLI:NL:HR:2007:AZ3085
  Bescherming van de goede eer van een ander kan ook voldoende aanleiding zijn voor bevel tot rectificatie.