• Boek 6 Artikel 2 (6:2 BW)

  Redelijkheid en billijkheid

  1. Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
  2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  Toelichting

  Artikel 6:2 BW bepaalt een norm die voor alle verbintenissen geldt: de norm van redelijkheid en billijkheid. Partijen dienen zich in verhouding tot elkaar op basis van de redelijkheid en billijkheid te gedragen.

  Aanvullende werking

  De redelijkheid en billijkheid kan een aanvullende werking hebben. Dat betekent dat de redelijkheid en billijkheid bepaalde verplichtingen voor partijen scheppen, die niet zozeer direct voortvloeien uit de wet of een andere grondslag kennen. Als deze verplichting niet wordt nagekomen, dan kan de wederpartij hier ook tegen opkomen. Iemand kent in zo’n geval dezelfde mogelijkheden als bij niet-nakoming van de verbintenis.

  Beperkende werking

  Daarnaast kan de redelijkheid en billijkheid ook een beperkende werking kennen. Dat betekent dat een regel of verplichting buiten werking wordt gesteld, indien toepassing onredelijk en onbillijk zou zijn. Het feit dat er wordt gesproken over ‘naar maatstaven van’ betekent dat de rechter hierbij terughoudend moet zijn.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.