• Boek 6 Artikel 2 (6:2 BW)

  Redelijkheid en billijkheid

  1. Schuldeiser en schuldenaar zijn verplicht zich jegens elkaar te gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid en billijkheid.
  2. Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

  Toelichting

  Artikel 6:2 BW bepaalt een norm die voor alle verbintenissen geldt: de norm van redelijkheid en billijkheid. De schuldeiser en de schuldenaar moeten zich in overeenstemming met de redelijkheid en billijkheid gedragen.

  De redelijkheid en billijkheid kunnen zowel een aanvullende als een beperkende werking hebben: de aanvullende werking brengt met zich dat de redelijkheid en billijkheid de overeenkomst tussen partijen aanvult. Wat niet expliciet door partijen is geregeld wordt door de eisen van redelijkheid en billijkheid ingevuld. De aanvullende werking levert nieuwe verbintenissen tussen partijen op, waaraan zij moeten voldoen. Bijvoorbeeld als geen termijn voor nakomen is afgesproken kan de aanvullende werking van artikel 6:2 BW een ‘redelijke termijn’ vereisen. De beperkende werking betekent dat afspraken tussen partijen buiten toepassing kunnen worden gelaten als zij in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Afspraken moeten soms buiten beschouwing blijven als zij naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een exoneratiebeding, waarmee aansprakelijkheid wordt uitgesloten.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.