• Boek 6 Artikel 137 (6:137 BW)

  Volgorde toerekening

  1. Voor zover een verrekeningsverklaring onvoldoende aangeeft welke verbintenissen in de verrekening zijn betrokken, geldt de volgorde van toerekening, aangegeven in de artikelen 43 lid 2 en 44 lid 1.
  2. De wederpartij van degene die heeft verklaard te verrekenen, kan door een onverwijld protest aan die verklaring haar werking ontnemen, indien de toerekening op de haar verschuldigde hoofdsom, kosten en met inachtneming van artikel 129 te berekenen rente in deze verklaring in een andere volgorde is geschied dan die van artikel 44 lid 1.

  Toelichting

  Bestaan er meerdere vorderingen die verrekend kunnen worden en bestaat daarover onduidelijkheid, dan wordt in dit artikel de volgorde van toerekening bepaald.

  Wordt er door de verrekenende partij geen vordering aangewezen, dan geldt dat de vordering wordt verrekend die als eerste opeisbaar is geworden. Zijn beide vorderingen op hetzelfde moment opeisbaar geworden, dan geldt dat de meest bezwarende vordering eerst wordt verrekend. Is daarin ook geen verschil, dan wordt de oudste vordering verrekend. En als daar ook geen verschil in zit, dan wordt de vorderingen naar evenredigheid verrekend.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.