• Boek 6 Artikel 83 (6:83 BW)

  Verzuim zonder ingebrekestelling

  Het verzuim treedt zonder ingebrekestelling in:
  1. wanneer een voor de voldoening bepaalde termijn verstrijkt zonder dat de verbintenis is nagekomen, tenzij blijkt dat de termijn een andere strekking heeft.
  2. wanneer de verbintenis voortvloeit uit onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding als bedoeld in artikel 74 lid 1 en de verbintenis niet terstond wordt nagekomen;
  3. wanneer de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten.

  Toelichting

  In dit artikel worden drie situaties genoemd waarin een ingebrekestelling niet noodzakelijk is voor het intreden van verzuim.

  De opsomming in dit artikel geldt niet als limitatief. Situaties waarin een duidelijke termijn aan een verbintenis is verbonden geldt deze termijn als fatale termijn. Als deze termijn wordt overschreden treden de gevolgen van verzuim, zonder ingebrekestelling in.

  Situaties voortvloeiend uit onrechtmatige daad vormen ook een uitzondering. De schuldeiser van een onrechtmatige daad kan dan direct overgaan tot het vorderen van vervangende schadevergoeding, als dit naar de omstandigheden gerechtvaardigd is. De schadevergoeding geldt dan in plaats van nakoming. Dit geldt tevens voor gevallen van schadevergoeding uit wanprestatie.

  De laatste uitzondering in dit artikel gegeven geldt voor situaties waarin de schuldeiser uit een mededeling van de schuldenaar moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten. Vereist is dat sprake is van een mededeling dóór de schuldenaar.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 4 oktober 2002, ECLI:NL:HR:2002:AE4358
  Naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid kan het onaanvaardbaar zijn dat een schuldenaar zich op het ontbreken van een ingebrekestelling kan beroepen. Hiervoor zijn de omstandigheden van het geval doorslaggevend.

  Hoge Raad, 12 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0827
  Niet altijd is voor het intreden van verzuim een voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling noodzakelijk.

  Hoge Raad, 9 juli 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM2334 (Renault Nederland/Nieuwkoop Auto’s)
  Een mededeling dat hij tekort zal schieten, als bedoeld in artikel 6:83 sub c BW, moet rechtstreeks afkomstig zijn van de schuldenaar.