• Boek 6 Artikel 105 (6:105 BW)

  Begroting toekomstige schade

  1. De begroting van nog niet ingetreden schade kan door de rechter geheel of gedeeltelijk worden uitgesteld of na afweging van goede en kwade kansen bij voorbaat geschieden. In het laatste geval kan de rechter de schuldenaar veroordelen, hetzij tot betaling van een bedrag ineens, hetzij tot betaling van periodiek uit te keren bedragen, al of niet met verplichting tot zekerheidstelling; deze veroordeling kan geschieden onder door de rechter te stellen voorwaarden.
  2. Voor zover de rechter de schuldenaar veroordeelt tot betaling van periodiek uit te keren bedragen, kan hij in zijn uitspraak bepalen dat deze op verzoek van elk van de partijen door de rechter die in eerste aanleg van de vordering tot schadevergoeding heeft kennis genomen, kan worden gewijzigd, indien zich na de uitspraak omstandigheden voordoen, die voor de omvang van de vergoedingsplicht van belang zijn en met de mogelijkheid van het intreden waarvan bij de vaststelling der bedragen geen rekening is gehouden.

  Toelichting

  Het kan zo zijn dat schade niet op één concreet moment wordt geleden. Maar dat de schade zich over een langere periode wordt geleden. Bijvoorbeeld als iemand lichamelijk letsel heeft, kan dit ook in de toekomstig nog voor schade zorgen. Het is voor de benadeelde dan mogelijk om ook vergoeding te vorderen van schade die hij in de toekomst nog gaat lijden.

  Begroting van toekomstige schade

  Benadeelde moet vergoeding voor toekomstige schade wel vorderen. Als dit niet gebeurt, kan de rechter geen vergoeding toekennen. Daarnaast kan de rechter meteen de toekomstige schade begroten. Dus bij voorbaat. Dat betekent dat op voorhand, dus voordat de schade überhaupt geleden is, al wordt vastgesteld hoe groot de schade kan zijn. De rechter hoeft dit niet doen. Hij kan de begroting ervan ook – gedeeltelijk – uitstellen.

  Uitkering

  Als de rechter de schade bij voorbaat heeft vastgesteld, kan hij bepalen dat het bedrag in een keer moet worden betaald of dat er sprake is van een periodieke uitkering. Dus dat het in delen wordt betaald.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.