• Boek 6 Artikel 232 (6:232 BW)

    Wederpartij gebonden

    1. Een wederpartij is ook dan aan de algemene voorwaarden gebonden als bij het sluiten van de overeenkomst de gebruiker begreep of moest begrijpen dat zij de inhoud daarvan niet kende.

    Jurisprudentie

    Hoge Raad, 1 oktober 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2977 (Geurtzen/Kampstaal)
    De Hoge Raad overweegt dat aan de strekking van artikel 6:234 lid 1 BW recht wordt gedaan, als de wederpartij zich tegenover de gebruiker niet op vernietigbaarheid van een beding in algemene voorwaarden kan beroepen, wanneer hij ten tijde van het sluiten van de overeenkomst met dat beding bekend was of geacht kon worden daarmee bekend te zijn.