• Boek 6 Artikel 165 (6:165 BW)

  Geestelijke of lichamelijke tekortkoming

  1. De omstandigheid dat een als een doen te beschouwen gedraging van een persoon van veertien jaren of ouder verricht is onder invloed van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming, is geen beletsel haar als een onrechtmatige daad aan de dader toe te rekenen.
  2. Is jegens de benadeelde tevens een derde wegens onvoldoende toezicht aansprakelijk, dan is deze derde jegens de dader verplicht tot bijdragen in de schadevergoeding voor het gehele bedrag van zijn aansprakelijkheid jegens de benadeelde.

  Toelichting

  Als iemand van 14 jaar of ouder een onrechtmatige daad pleegt terwijl hij onder invloed is van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming, dan staat dat niet in de weg aan toerekening. Bij een lichamelijke tekortkoming gaat het bijv. om blindheid of doofheid. Ook het missen van een ledemaat (arm of been) wordt aangemerkt als een lichamelijke tekortkoming. Bij een geestelijke tekortkoming moet bijv. worden gedacht aan een geestelijke stoornis.

  Het enkele feit dat er sprake is van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming staat dus niet in de weg aan toerekening van een onrechtmatige daad. Ook in deze gevallen bestaat aansprakelijkheid.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:147
  Toerekenbaarheid van gedraging begaan onder invloed van geestelijke of lichamelijke tekortkoming als bedoeld in artikel 6:165 BW.

  Rechtbank ‘s-Hertogenbosch, 21 april 2004, ECLI:NL:RBSHE:2004:AO8950
  Psychische overmacht. Geestelijke tekortkoming. Toerekening op grond van artikel 6:165 BW.