• Boek 6 Artikel 87 (6:87 BW)

  Vervangende schadevergoeding

  1. Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, wordt de verbintenis omgezet in een tot vervangende schadevergoeding, wanneer de schuldenaar in verzuim is en de schuldeiser hem schriftelijk mededeelt dat hij schadevergoeding in plaats van nakoming vordert.
  2. Geen omzetting vindt plaats, die door de tekortkoming, gezien haar ondergeschikte betekenis, niet wordt gerechtvaardigd.

  Toelichting

  Als een schuldenaar in verzuim is kan de schuldeiser de verbintenis omzetten in een verbintenis tot vervangende schadevergoeding. Vereist is dat de schuldenaar in verzuim is en dat, zo stelt artikel 6:87 BW, de schuldeiser de omzetting schriftelijk aan de schuldenaar mededeelt. De schuldeiser kan na omzetting niet langer nakoming vorderen. Lid 2 regelt dat een dergelijke omzetting niet mogelijk is indien de tekortkoming omzetting niet rechtvaardigt.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 17 september 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6088 (Van Mierlo/Onder de Groene Pannen)
  De schuldeiser heeft de mogelijkheid om in plaats van de eigen prestaties op te schorten, de verbintenis om te zetten in een vervangende schadevergoeding.

  Hoge Raad, 26 april 2004, ECLI:NL:HR:2002:AD9339
  In dit arrest wordt de wijze van begroting van de hoogte van de vervangende schadevergoeding behandeld.