• Boek 6 Artikel 204 (6:204 BW)

  Toerekenbare tekortkoming

  1. Heeft de ontvanger in een periode waarin hij redelijkerwijze met een verplichting tot teruggave van het goed geen rekening behoefde te houden, niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het goed zorg gedragen, dan wordt hem dit niet toegerekend.
  2. Degene die namens een ander, maar onbevoegd een niet aan die ander verschuldigde geldsom heeft ontvangen, is van zijn verplichting tot teruggave bevrijd, voor zover hij die geldsom aan die ander heeft doorbetaald in een periode waarin hij redelijkerwijze met die verplichting geen rekening behoefde te houden.

  Toelichting

  Het artikel beschrijft de situatie dat een ontvanger zijn verplichting tot teruggave niet nakomt. Wanneer de ontvanger niet toegerekend kan worden dat hij deze verplichting niet is nagekomen, kan hem dit ook niet worden verweten. In het verlengde daarvan is de ontvanger ook niet gehouden schade te vergoeden. Wanneer de ontvanger wel rekening had te houden met teruggave dan zal de aansprakelijkheid aan de hand van 6:74 BW moeten worden beantwoord.

  Wanneer een ontvanger een geldsom onder zich heeft en deze in de periode van onbekendheid heeft doorbetaald, is hij van de verplichting tot teruggave bevrijd.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Den Haag, 3 april 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:554
  In deze uitspraak ligt het volgende voor. Een bankrekeninghouder heeft onverschuldigd EUR 15.000,- ontvangen. Een ‘vergissing van de bank in uw voordeel’. Vervolgens is door een derde die beschikking had over de pas en pincode van deze bankrekeninghouder het geld opgenomen. Het hof overweegt dat dit niet de situatie oplevert zoals bedoeld in artikel 6:204 BW.