• Boek 6 Artikel 127 (6:127 BW)

  Verrekening

  1. Wanneer een schuldenaar die de bevoegdheid tot verrekening heeft, aan zijn schuldeiser verklaart dat hij zijn schuld met een vordering verrekent, gaan beide verbintenissen tot hun gemeenschappelijk beloop teniet.
  2. Een schuldenaar heeft de bevoegdheid tot verrekening, wanneer hij een prestatie te vorderen heeft die beantwoordt aan zijn schuld jegens dezelfde wederpartij en hij bevoegd is zowel tot betaling van de schuld als tot het afdwingen van de betaling van de vordering.
  3. De bevoegdheid tot verrekening bestaat niet ten aanzien van een vordering en een schuld die in van elkaar gescheiden vermogens vallen.

  Toelichting

  Artikel 6:127 BW regelt een bijzondere manier waarop een verbintenis kan tenietgaan: de verrekening. Een schuldenaar mag zijn schuld verrekening als hij van dezelfde wederpartij een prestatie kan vorderen. De bevoegdheid tot verrekenen bestaat alleen als sprake is van wederkerig schuldenaarschap. Dit betekent dat, de vordering op de schuldeiser en de schuld aan die schuldeiser voor dezelfde personen gelden.

  Ter verduidelijking: het is niet mogelijk om een schuld aan een B.V. ter verrekenen met een vordering op een individuele bestuurder van die B.V.

  In artikel 6:127 BW is de mogelijkheid opgenomen om uw vordering op uw afnemer te verrekenen met uw schuld aan uw afnemer. Hiervoor dient aan een aantal vereisten te zijn voldaan. Als eerste dient u zowel schuldeiser als schuldenaar van uw afnemer te zijn. Daarnaast dient zowel uw schuld als uw vordering te zijn voortgekomen uit dezelfde rechtsverhouding. In beginsel kunt u een vordering uit hoofde van een koopovereenkomst dan ook niet verrekenen met een vordering die voortvloeit uit op een huurovereenkomst. Een rekening-courantovereenkomst is een voorbeeld waarin wel sprake is van dezelfde rechtsverhouding. Indien u wel vorderingen en schulden wenst te verrekenen die uit verschillende rechtsverhoudingen zijn ontstaan, dan dient u daarvoor aanvullende afspraken met uw contractspartij te maken. Artikel 6:127 BW laat die ruimte daarvoor wel.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 27 januari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU3777
  Het feit dat een vordering en een tegenvordering in hetzelfde document zijn geregeld, betekent niet altijd dat zij uit dezelfde rechtsverhouding voortvloeien. Dit betekent dat, ook niet altijd de bevoegdheid tot verrekenen bestaat.

  Rechtbank Amsterdam, 15 juli 2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:4866
  Cessie, verrekening, voldoende nauwe samenhang.