• Boek 6 Artikel 173 (6:173 BW)

  Aansprakelijkheid voor roerende zaken

  1. De bezitter van een roerende zaak waarvan bekend is dat zij, zo zij niet voldoet aan de eisen die men in de gegeven omstandigheden aan de zaak mag stellen, een bijzonder gevaar voor personen of zaken oplevert, is, wanneer dit gevaar zich verwezenlijkt, aansprakelijk, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij dit gevaar op het tijdstip van ontstaan daarvan zou hebben gekend.
  2. Indien de zaak niet aan de in het vorige lid bedoelde eisen voldoet wegens een gebrek als bedoeld in afdeling 3 van titel 3, bestaat geen aansprakelijkheid op grond van het vorige lid voor schade als in die afdeling bedoeld, tenzij
   1. alle omstandigheden in aanmerking genomen, aannemelijk is dat het gebrek niet bestond op het tijdstip waarop het produkt in het verkeer is gebracht of dat het gebrek op een later tijdstip is ontstaan; of
   2. het betreft zaakschade ter zake waarvan krachtens afdeling 3 van titel 3 geen recht op vergoeding bestaat op grond van de in die afdeling geregelde franchise.
  3. De vorige leden zijn niet van toepassing op dieren, schepen en luchtvaartuigen.

  Toelichting

  Artikel 6:173 BW gaat over de aansprakelijkheid voor een gebrekkige zaak, als een derde daardoor schade lijdt. Volgens het artikel rust de aansprakelijkheid op de bezitter. In de praktijk bekekent dit, in de regel, dat degene die de feitelijke macht over een roerende zaak uitoefent aansprakelijk is.

  Voor aansprakelijkheid moet zijn voldaan aan een aantal vereisten:

  1. sprake van een roerende zaak (art. 3:3 BW);
  2. waarvan bekend is dat;
  3. niet is voldaan aan de, in redelijkheid, te stellen eisen;
  4. een bijzonder gevaar (bijv. fiets waarvan de remmen niet werken) oplevert;
  5. voor personen of zaken.

  In lid 2 wordt een uitzondering geformuleerd: in de praktijk bekent dit dat een bezitter niet aansprakelijk is als de producent van de zaak aansprakelijk kan worden gesteld (artikel 6:185 BW). De bezitter is wel aansprakelijk als aannemelijk is dat het gebrek niet bestond op het moment dat het product, door de producent, de eerste keer is verkocht, of sprake is van zaakschade van ten hoogte € 500,- (artikel 6:185 lid 1 sub b BW).

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Amsterdam, 26 mei 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:2043
  Een bezitter kan ook aansprakelijkheid zijn voor schade, geleden door lekkage op grond van art. 6:173 BW.

  Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, 26 april 2016,ECLI:NL:GHSHE:2016:1653
  Geen aansprakelijkheid op grond van art. 6:173 BW voor de bezitter van vrachtauto die in brand vliegt en daardoor schade veroorzaakt.