• Boek 6 Artikel 193f (6:193f BW)

  Commerciële communicatie

  1. Indien er sprake is van commerciële communicatie, reclame of marketing daaronder begrepen, is de informatie genoemd bij of krachtens de volgende artikelen in ieder geval essentieel als bedoeld in artikel 193d lid 2:
   1. artikel 15d leden 1 en 2 en artikel 15e lid 1 van Boek 3;
   2. artikelen 230m lid 1, onderdelen a, b en c, e tot en met h, o en p en 230v, leden 1 tot en met 3, 5, alsmede lid 6, eerste zin, en lid 7, van Boek 6;
   3. artikel 502 leden 1 tot en met 3 van Boek 7;
   4. artikelen 73 tot en met 75 van de Geneesmiddelenwet;
   5. artikelen 4:20 en 4:73 van de Wet op het financieel toezicht;
   6. artikel 2b van de Prijzenwet;
   7. artikel 6 van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168).

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.