• Boek 6 Artikel 140 (6:140 BW)

  Eén rekening van rechtswege

  1. Moeten tussen twee partijen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldvorderingen en geldschulden in één rekening worden opgenomen, dan worden zij in de volgorde waarin partijen volgens de voorgaande artikelen van deze afdeling of krachtens hun onderlinge rechtsverhouding tot verrekening bevoegd worden, dadelijk van rechtswege verrekend en is op ieder tijdstip alleen het saldo verschuldigd. Artikel 137 is niet van toepassing.
  2. De partij die de rekening bijhoudt, sluit deze jaarlijks af en deelt het op dat tijdstip verschuldigde saldo mede aan de wederpartij met opgave van de aan deze nog niet eerder medegedeelde posten waaruit het is samengesteld.
  3. Indien de wederpartij niet binnen redelijke tijd tegen het ingevolge het vorige lid medegedeelde saldo protesteert, geldt dit als tussen partijen vastgesteld.
  4. Na vaststelling van het saldo kan ten aanzien van de afzonderlijke posten geen beroep meer worden gedaan op het intreden van verjaring of op het verstrijken van een vervaltermijn. De rechtsvordering tot betaling van het saldo verjaart door verloop van vijf jaren na de dag, volgende op die waarop de rekening is geëindigd en het saldo opeisbaar is geworden.
  5. Uit de tussen partijen bestaande rechtsverhouding kan anders voortvloeien dan in de vorige leden is bepaald.

  Toelichting

  Deze bepaling ziet op een rekening-courantverhouding. Als uitgangspunt wordt er pas verrekend nadat er een verrekeningsverklaring is uitgebracht. Daarvoor is dus een handeling noodzakelijk. Dit is anders in het geval van een rekening-courantverhouding. In dat geval wordt er doorlopend verrekend, zonder dat daarvoor een verrekeningsverklaring nodig is. Het gevolg daarvan is dat telkens slechts het saldo van de verrekening verschuldigd is.

  De partij die de rekening-courant bijhoudt, maakt jaarlijks het verschuldigde saldo op en deelt dat met de andere partij. Als er niet tijdig wordt geprotesteerd tegen dit vastgestelde saldo van de rekening-courantverhouding, dan staat het saldo tussen partijen daarmee vast.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.