• Boek 6 Artikel 199 (6:199 BW)

  Zorgplicht zaakwaarnemer

  1. De zaakwaarnemer is verplicht bij de waarneming de nodige zorg te betrachten en, voor zover dit redelijkerwijze van hem kan worden verlangd, de begonnen waarneming voort te zetten.
  2. De zaakwaarnemer doet, zodra dit redelijkerwijze mogelijk is, aan de belanghebbende verantwoording van hetgeen hij heeft verricht. Heeft hij voor de belanghebbende gelden uitgegeven of ontvangen, dan doet hij daarvan rekening.

  Toelichting

  Uit artikel 6:199 BW volgt een zekere zorgplicht voor de zaakwaarnemer in het geval van zaakwaarneming. De zaakwaarnemer moet tijdens de waarneming de nodige zorg te betrachten en, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd, een begonnen waarneming voortzetten. Det betekent dat, de zaakwaarnemer niet zonder meer kan stoppen met de zaakwaarneming. Als het belang van de belanghebbende met zich brengt dat de waarneming moet worden voortgezet, is de zaakwaarnemer hier in beginsel tot gehouden. Voor de vraag of de bewaarnemer de waarneming voor te zetten, moet worden gekeken naar de omstandigheden van het geval. Gekeken wordt hierbij, onder meer, of de belanghebbende zelf verder zijn belangen kan behartigen. Ook wordt gekeken naar de verhouding tussen het belang en de benodigde inspanning van de zaakwaarnemer, bij voortzetting. De zaakwaarnemer is ook verplicht verantwoording af te leggen over zijn werkzaamheden, zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30 december 2013, ECLI:NL:RBZWB:2013:10131
  De belanghebbende heeft het recht door de zaakwaarnemer over de zaakwaarneming te worden geïnformeerd, omdat tot de zorgplicht van de zaakwaarnemer behoort de belanghebbende zodra mogelijk te informeren omtrent de zaakwaarneming. Daarnaast mag de belanghebbende van de zaakwaarnemer verwachten dat deze krachtens zijn zorgplicht de waarneming niet voortijdig beëindigt.