• Boek 6 Artikel 147 (6:147 BW)

  Vervalsing papieren

  In geval van overdracht van een papier aan toonder of aan order verliest degene die volgens dat papier schuldenaar is, en aan wie is toe te rekenen dat het papier tegen zijn wil in omloop is of dat zijn handtekening vals of het papier vervalst is, de bevoegdheid zich daarop te beroepen tegenover de verkrijger te goeder trouw en diens rechtsopvolgers.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.