• Boek 6 Artikel 119a (6:119a BW)

  Handelsrente

  1. De schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in het geval van een handelsovereenkomst in de wettelijke rente van die som met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan. Onder handelsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst om baat die een of meer van de partijen verplicht iets te geven of te doen en die tot stand is gekomen tussen een of meer natuurlijke personen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf of rechtspersonen.
  2. Indien geen uiterste dag van betaling is overeengekomen, is de wettelijke rente van rechtswege verschuldigd:
   1. vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de factuur heeft ontvangen, of
   2. indien de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat, of indien de schuldenaar de factuur ontvangt voordat hij de prestatie heeft ontvangen, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de prestatie is ontvangen, of
   3. indien de schuldenaar een termijn heeft bedongen waarbinnen hij de ontvangen prestatie kan aanvaarden dan wel kan beoordelen of deze aan de overeenkomst beantwoordt, en indien hij de factuur ontvangt voordat hij de prestatie heeft aanvaard of beoordeeld, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de schuldenaar de prestatie heeft aanvaard of beoordeeld, dan wel, indien hij zich niet over goedkeuring of aanvaarding uitspreekt, vanaf 30 dagen na de aanvang van de dag volgende op die waarop de termijn verstrijkt.
  3. Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.
  4. De termijn bedoeld in lid 2 onder c bedraagt niet meer dan 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de prestatie, tenzij partijen uitdrukkelijk een langere termijn overeenkomen en deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser, mede gelet op:
   1. de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de 30 dagen termijn;
   2. de aard van de prestatie; en
   3. elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken.
  5. Partijen kunnen een uiterste dag van betaling overeenkomen van ten hoogste 60 dagen, tenzij zij uitdrukkelijk een langere termijn van betaling in de overeenkomst opnemen en deze termijn niet kennelijk onbillijk is jegens de schuldeiser, mede gelet op:
   1. de vraag of de schuldenaar objectieve redenen heeft om af te wijken van de 60 dagen termijn;
   2. de aard van de prestatie; en
   3. elke aanmerkelijke afwijking van goede handelspraktijken.
  6. In afwijking van lid 5 kunnen partijen geen uiterste dag van betaling overeenkomen van meer dan zestig dagen indien de schuldenaar een rechtspersoon is die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten, bedoeld in artikel 397, leden 1 en 2 van Boek 2, en de schuldeiser een natuurlijk persoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon, die gedurende die periode aan ten minste twee van die vereisten heeft voldaan. Een beding in een overeenkomst in strijd met de vorige zin is nietig.
  7. Geen wettelijke rente is verschuldigd wanneer de schuldeiser zelf in verzuim is.
  8. De wettelijke rente is verschuldigd behalve voor zover de vertraging niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend.
  9. Voor de toepassing van dit artikel wordt met de wettelijke rente gelijkgesteld een andere overeengekomen rente.

  Toelichting

  Artikel 6:119a BW regelt de handelsrente. Er zijn twee relevante verschillen tussen deze handelsrente en de gewone wettelijke rente: het toepassingsbereik en de hoogte van de rente.

  Het toepassingsbereik voor de handelsrente is namelijk beperkt tot handelstransacties. Dat betekent dat de handelsrente alleen kan worden gevorderd door een partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De handelsrente kan alleen worden gevorderd van partijen die ook handelen in uitoefening van beroep of bedrijf. Voor overeenkomsten met natuurlijk personen geldt de wettelijke rente die volgt uit artikel 6:119 BW.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 26 februari 2016, ECLI:NL:HR:2016:339
  De wettelijke handelsrente als neergelegd in artikel 6:119a BW begint te lopen op het moment dat een betalingsverzoek is ontvangen. Hiervoor is niet vereist dat sprake is van een factuur, met een fatale termijn van betaling.