• Boek 6 Artikel 262 (6:262 BW)

    Nakoming opschorten

    1. Komt een der partijen haar verbintenis niet na, dan is de wederpartij bevoegd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen op te schorten.
    2. In geval van gedeeltelijke of niet behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegelaten, voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

    Jurisprudentie

    Geen jurisprudentie beschikbaar.