• Boek 6 Artikel 82 (6:82 BW)

  Ingebrekestelling

  1. Het verzuim treedt in, wanneer de schuldenaar in gebreke wordt gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
  2. Indien de schuldenaar tijdelijk niet kan nakomen of uit zijn houding blijkt dat aanmaning nutteloos zou zijn, kan de ingebrekestelling plaatsvinden door een schriftelijke mededeling waaruit blijkt dat hij voor het uitblijven van de nakoming aansprakelijk wordt gesteld.

  Toelichting

  In een ingebrekestelling wordt aan de schuldenaar een redelijke termijn geboden om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Als de schuldenaar zijn verplichting(en) na een ingebrekestelling niet binnen die termijn nakomt, dan is hij in verzuim.

  Inhoud van de ingebrekestelling

  Een ingebrekestelling is bedoeld om de schuldenaar nog een laatste mogelijkheid te geven om aan zijn verplichting te voldoen. Doet hij dat niet dan raakt hij in verzuim. Daarom moet er in de ingebrekestelling duidelijk vermeld worden wat er verwacht wordt. Bijvoorbeeld betaling van een geldsom, of het schilderwerk afmaken. Hiervoor moet een ‘redelijke termijn’ worden gesteld. Maar wat wordt er bedoeld met een ‘redelijke termijn’? Dat is niet altijd makkelijk te zeggen. Dat hangt af van het concrete geval. Dat kan bijvoorbeeld 14 dagen zijn als het gaat om het betalen van een bedrag van € 50,-. Maar als het gaat om het aanleggen van een brug of snelweg, dan zal er een aanzienlijk langere termijn gehanteerd moeten worden.

  Daarnaast is het verstandig om te vermelden wat er gebeurt als de schuldenaar niet binnen de gestelde termijn nakomt en de schuldenaar aansprakelijk te stellen voor de schade die daardoor ontstaat. De ingebrekestelling kan verzonden worden per e-mail, fax of post. In sommige gevallen is zelfs bepaald dat het moet gebeuren bij deurwaardersexploot, bijvoorbeeld bij huurovereenkomsten. Belangrijk is dat achteraf aangetoond kan worden dat de ingebrekestelling daadwerkelijk verzonden is. Om die reden is het verstandig om de ingebrekestelling bijvoorbeeld ook per aangetekende post te verzenden.

  Jurisprudentie

  Raad van State, 5 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY5083
  Een ingebrekestelling als bedoeld in artikel 6:82 BW moet als zodanig herkenbaar zijn.

  Hoge Raad, 1 oktober 2010, ECLI:NL:PHR:2010:BM9625
  De Hoge Raad behandeld stapsgewijs de verschillende aspecten van een ingebrekestelling.