• Boek 6 Artikel 85 (6:85 BW)

    Vertragingsschade

    Tot vergoeding van schade wegens vertraging in de nakoming is de schuldenaar slechts verplicht over de tijd waarin hij in verzuim is geweest.

    Toelichting


    Artikel 6:85 regelt dat schuldenaar die in verzuim is vertragingsschade moet betalen. Van vertragingsschade is sprake als schade ontstaat door een vertraging in de nakoming, bijvoorbeeld als te laat is betaald en de schuldenaar daarom minder rente ontvangt. Pas wanneer het verzuim (artikel 6:81 BW) is ingetreden ontstaat de plicht tot schadevergoeding. Niet voldoende is dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming.

    Jurisprudentie