• Boek 6 Artikel 85 (6:85 BW)

  Vertragingsschade

  Tot vergoeding van schade wegens vertraging in de nakoming is de schuldenaar slechts verplicht over de tijd waarin hij in verzuim is geweest.

  Toelichting

  Artikel 6:85 regelt dat schuldenaar die in verzuim is vertragingsschade moet betalen. Van vertragingsschade is sprake als schade ontstaat door een vertraging in de nakoming, bijvoorbeeld als te laat is betaald en de schuldenaar daarom minder rente ontvangt. Pas wanneer het verzuim is ingetreden ontstaat de plicht tot schadevergoeding. Niet voldoende is dat sprake is van een toerekenbare tekortkoming.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 10 april 2009, ECLI:NL:HR:2009:BH2598
  De overheid kan aansprakelijk zijn bij vertragingsschade door het intrekken van een bouwvergunning.

  Hoge Raad, 22 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM7040
  Schade ontstaan door een vergunning op verzoek van derden geldt ook als vertragingsschade.