• Boek 6 Artikel 185 (6:185 BW)

  Productaansprakelijkheid

  1. De producent is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in zijn produkt, tenzij:
   1. hij het produkt niet in het verkeer heeft gebracht;
   2. het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
   3. het produkt noch voor de verkoop of voor enige andere vorm van verspreiding met een economisch doel van de producent is vervaardigd, noch is vervaardigd of verspreid in het kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
   4. het gebrek een gevolg is van het feit dat het produkt in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
   5. het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop hij het produkt in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
   6. wat de producent van een grondstof of fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek is te wijten aan het ontwerp van het produkt waarvan de grondstof of het onderdeel een bestanddeel vormt, dan wel aan de instructies die door de fabrikant van het produkt zijn verstrekt.
  2. De aansprakelijkheid van de producent wordt verminderd of opgeheven rekening houdende met alle omstandigheden, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door schuld van de benadeelde of een persoon voor wie de benadeelde aansprakelijk is.
  3. De aansprakelijkheid van de producent wordt niet verminderd, indien de schade is veroorzaakt zowel door een gebrek in het produkt als door de gedraging van een derde.

  Toelichting

  Productaansprakelijkheid is de risicoaansprakelijkheid die op de producent van een product rust. Dit betekent dat de producent voor schade die is veroorzaak door een gebrek in het product aansprakelijk is. Niet van belang is de producent schuld heeft aan het ontstaan van het gebrek. De productaansprakelijkheid ziet op de schade die het product veroorzaakt, niet op het product zelf.

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 4 februari 2011, ECLI:NL:HR:2011:BO5803
  Voor aansprakelijkheid producent op grond van artikel 6:162 BW voor door hem in het verkeer gebracht product niet vereist dat dit product in het algemeen of dat de gehele soort waarvan dit product onderdeel uitmaakt bij normaal gebruik voor het doel waarvoor het is bestemd schade veroorzaakt.

  Gerechtshof Arnhem, 5 april 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ1826
  Aansprakelijkheid voor ongeval met brandpasta, producent voor geleden schade aansprakelijk.