• Boek 6 Artikel 227b (6:227b BW)

  Eisen totstandkoming

  1. Voordat een overeenkomst langs elektronische weg tot stand komt verstrekt degene die een dienst van de informatiemaatschappij verleent als bedoeld in artikel 15d lid 3 van Boek 3 de wederpartij ten minste op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijzeinformatie over:
   1. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder welke handelingen daarvoor nodig zijn;
   2. het al dan niet archiveren van de overeenkomst nadat deze tot stand zal zijn gekomen, alsmede, indien de overeenkomst wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de wederpartij te raadplegen zal zijn;
   3. de wijze waarop de wederpartij van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
   4. de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;
   5. de gedragscodes waaraan hij zich heeft onderworpen en de wijze waarop deze gedragscodes voor de wederpartij langs elektronische weg te raadplegen zijn.
  2. De dienstverlener stelt voor of bij het sluiten van de overeenkomst de voorwaarden daarvan, niet zijnde algemene voorwaarden als bedoeld inartikel 231, op zodanige wijze aan de wederpartij ter beschikking, dat deze door hem kunnen worden opgeslagen zodat deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.
  3. Lid 1 is niet van toepassing op overeenkomsten die uitsluitend door middel van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele communicatie tot stand zijn gekomen.
  4. Een overeenkomst die tot stand is gekomen onder invloed van het niet naleven door de dienstverlener van zijn in lid 1, aanhef en onder a, c of d, genoemde verplichtingen, is vernietigbaar. Indien de dienstverlener zijn in lid 1, aanhef en onder a of c genoemde verplichting niet is nagekomen, wordt vermoed dat een overeenkomst onder invloed daarvan tot stand is gekomen.
  5. Gedurende de tijd dat de dienstverlener de informatie, bedoeld in lid 1, onder b en e en lid 2, niet heeft verstrekt, kan de wederpartij de overeenkomst ontbinden.
  6. Tussen partijen die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan van lid 1 worden afgeweken.

  Toelichting

  Dit artikel bevat een aantal informatieplichten voor iemand die diensten aanbiedt en overeenkomsten langs elektronische weg tot stand doet komen. Deze informatieplichten zijn van belang voor consumenten, die op deze manier voldoende geïnformeerd worden omtrent een dergelijke overeenkomst. De consument wordt met dit artikel op een bepaalde manier beschermd.

  Als een dergelijke dienstverlener zijn informatieplichten niet nakomt, heeft de consument bepaalde bevoegdheden op basis van lid 4 en 5 van dit artikel. Zo kan de consument de overeenkomst ontbinden, maar ook vernietigen. Ontbinding kent geen terugwerkende kracht, maar vernietiging wel.

  Informatieplichten

  Dit artikel kent precontractuele informatieplichten. Dat zijn informatieplichten die moeten worden nagekomen voordat er een overeenkomst is gesloten. Er zijn verschillende categorieën te onderscheiden.

  1. Informatie die essentieel is op het moment van contractsluiting. Deze precontractuele informatieplicht dient op het moment van het sluiten van de overeenkomst te worden nagekomen. Lid 1 sub a, c en d bestaan uit deze categorie. Doel van deze informatieplichten is dat de consument niet per ongeluk een overeenkomst sluit. Het probeert te voorkomen dat iemand een overeenkomst sluit zonder dat ze dat willen. Of, juist omgekeerd. Denkt een overeenkomst te hebben gesloten, maar dat nog niet heeft gedaan. Indien deze informatieplicht niet wordt nagekomen door de dienstverlener, kan de wederpartij de overeenkomst vernietigen op basis van lid 4 van dit artikel.
  2. Informatie omtrent het archiveren van een overeenkomst die is gesloten. Deze informatieplicht kan ook na het sluiten van de overeenkomst worden verschaft. Het bevordert de transparantie ten aanzien van de consument. Lid 1 sub b en e zien op deze categorie. Indien de dienstverlener deze informatieplicht niet nakomt, kan de consument de overeenkomst ontbinden gedurende de periode dat deze informatie hem niet wordt of is verschaft. Dit volgt uit lid 5.

  Voorwaarden en het ter beschikking stellen

  Elke overeenkomst kent bepaalde voorwaarden. Het is voor elke wederpartij belangrijk dat zij die voorwaarden goed kunnen doornemen. De dienstverlener is daarom verplicht om deze voorwaarden op zo’n wijze aan te bieden dat de wederpartij deze kan opslaan en later nog kan inzien. Het gaat hier niet om algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 BW, maar ook voor dat soort voorwaarden geldt een soortgelijke informatieplicht, echter wel elders in de wet. Indien de dienstverlener dit nalaat, heeft de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.