• Boek 6 Artikel 104 (6:104 BW)

  Winstafdracht

  Indien iemand die op grond van onrechtmatige daad of een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis jegens een ander aansprakelijk is, door die daad of tekortkoming winst heeft genoten, kan de rechter op vordering van die ander de schade begroten op het bedrag van die winst of op een gedeelte daarvan.

  Toelichting

  Artikel 6:104 BW bepaalt dat als een wederpartij een onrechtmatige daad of wanprestatie heeft gepleegd waardoor hij ook winst heeft genoten, de benadeelde de afdracht van die winst kan vorderen. Een rechter zal dan die schade begroten op het bedrag van de door de wederpartij gemaakte winst (of op een gedeelte daarvan).

  Jurisprudentie

  HR 18 juni 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM0893
  Illegale onderverhuur. Ingeval van een vordering van een verhuurder, dan verleent artikel 6:104 BW aan de rechter een discretionaire bevoegdheid om de gevorderde schadevergoeding te begroten op de door de huurder behaalde winst uit illegale onderverhuur.

  Gerechtshof ‘s-Gravenhage, 7 februari 2008,  ECLI:NL:GHSGR:2008:BC4085
  Schadevergoeding op de voet van artikel 6:104 BW bij merkinbreuk.