• Boek 6 Artikel 59 (6:59 BW)

  Opschorten schuldenaar

  De schuldeiser komt eveneens in verzuim, wanneer hij ten gevolge van hem toe te rekenen omstandigheden niet voldoet aan een verplichting zijnerzijds jegens de schuldenaar en deze op die grond bevoegdelijk de nakoming van zijn verbintenis jegens de schuldeiser opschort.

  Toelichting

  Dit artikel regelt dat een schuldeiser ook in verzuim raakt wanneer hij zijn verplichtingen niet nakomt en de schuldenaar zijn verplichtingen daarom opschort. Het artikel ziet daarmee op gevallen van schuldeisersverzuim waarbij sprake is van tegenover elkaar staande verplichtingen. Deze moeten voldoende samenhangend zijn om opschorting te rechtvaardigen. Deze vorm van schuldeisersverzuim komt vaak voor bij wederkerige overeenkomsten, waarbij voor partijen over en weer rechten en plichten ontstaan.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.