• Boek 6 Artikel 227a (6:227a BW)

  Overeenkomst langs elektronische weg

  1. Indien uit de wet voortvloeit dat een overeenkomst slechts in schriftelijke vorm geldig of onaantastbaar tot stand komt, is aan deze eis tevens voldaan indien de overeenkomst langs elektronische weg is totstandgekomen en
   1. raadpleegbaar door partijen is;
   2. de authenticiteit van de overeenkomst in voldoende mate gewaarborgd is;
   3. het moment van totstandkoming van de overeenkomst met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld; en
   4. de identiteit van de partijen met voldoende zekerheid kan worden vastgesteld.
  2. Lid 1 is niet van toepassing op overeenkomsten waarvoor de wet de tussenkomst voorschrijft van de rechter, een overheidsorgaan of een beroepsbeoefenaar die een publieke taak uitoefent.

  Toelichting

  De wet kan een bepaald vormvereiste voorschrijven voor de totstandkoming van een overeenkomst. Vaak gaat het dan om een schriftelijkheidsvereiste. Dit artikel bepaald dat indien de wet dat voorschrijft, aan dit vereiste is voldaan indien dit via elektronische weg geschied.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.