• Boek 6 Artikel 201 (6:201 BW)

  Vertegenwoordiging zaakwaarnemer

  Een zaakwaarnemer is bevoegd rechtshandelingen te verrichten in naam van de belanghebbende, voor zover diens belang daardoor naar behoren wordt behartigd.

  Toelichting

  Wanneer zaakwaarneming plaatsvindt in de vorm van een rechtshandeling is de zaakwaarnemer bevoegd om die rechtshandeling te verrichten in naam van de belanghebbende. Dit betekent dat de zaakwaarnemer namens zijn belanghebbende bijvoorbeeld opdracht mag geven aan een derde om iets te laten herstellen. Uiteraard voor zover dit het belang van de belanghebbende dient.

  De bepalingen van volmacht op grond van artikel 3:78 BW van overeenkomstige toepassing.

  Via deze weg is het dus mogelijk om de belanghebbende te verbinden aan overeenkomst en/of een opdracht. De kosten die daaruit voortvloeien komen dan uit die rechtsverhouding direct voor rekening van de belanghebbende.

  Jurisprudentie

  Rechtbank Haarlem, 24 januari 2007, ECLI:NL:RBHAA:2007:AZ7471
  Een huisarts geeft namens een patient opdracht om deze per ambulance naar het ziekenhuis te laten vervoeren. De patient is gebonden aan deze overeenkomst en is gehouden de ambulancevervoerder te betalen.