• Boek 6 Artikel 271 (6:271 BW)

  Gevolgen ontbinding

  Een ontbinding bevrijdt de partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover deze reeds zijn nagekomen, blijft de rechtsgrond voor deze nakoming in stand, maar ontstaat voor partijen een verbintenis tot ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties.

  Toelichting

  Ontbinding kent geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat de ontbinding niet terugwerkt tot het moment van contractsluiting. Zou dat wel zo zijn, dan zou de situatie die gold voor de contractsluiting moeten worden hersteld. Ontbinding kent deze mogelijkheid niet. Het is daarom dat de wet een ongedaanmakingsverbintenis in het leven roept.

  Indien er al bepaalde prestaties zijn verricht of geleverd, dienen deze na ontbinding ongedaan gemaakt te worden. Je hebt de fiets wel geleverd gekregen, maar het geld niet betaald. De overeenkomst is ontbonden. In zo’n geval mag je de fiets niet houden, maar moet je op grond van deze ongedaanmakingsverbintenis de fiets teruggeven aan je wederpartij.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.