• Boek 6 Artikel 277 (6:277 BW)

  Schadevergoeding

  1. Wordt een overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden, dan is de partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, verplicht haar wederpartij de schade te vergoeden die deze lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst plaatsvindt.
  2. Indien de tekortkoming niet aan de schuldenaar kan worden toegerekend, is het vorige lid slechts van toepassing binnen de grenzen van het in artikel 78 bepaalde.

  Toelichting

  Indien iemand die de overeenkomst ontbindt ook schade heeft geleden door ofwel de tekortkoming ofwel de ontbinding, dan heeft zij tevens recht op schadevergoeding. Diegene kan naast ontbinding ook schadevergoeding vorderen. Niet alleen de schade die is ontstaan vanwege de tekortkoming, maar ook de schade die is ontstaan door de ontbinding komt voor vergoeding in aanmerking.

  Als een overeenkomst wordt ontbonden, bestaat die overeenkomst niet meer. Iemand kan dan schade lijden door het feit dat die rechtsgevolgen nu niet intreden. In dat geval dient het positieve contractsbelang te worden vergoed. Het belang dat iemand had gehad indien er wel een contract was gesloten, moet worden vergoed.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.