• Boek 6 Artikel 95 (6:95 BW)

  Schade

  1. De schade die op grond van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding moet worden vergoed, bestaat in vermogensschade en ander nadeel, dit laatste voor zover de wet op vergoeding hiervan recht geeft.
  2. Het recht op een vergoeding voor nadeel dat niet in vermogensschade bestaat, is niet vatbaar voor beslag. Voor overgang onder algemene titel is voldoende dat de gerechtigde aan de wederpartij heeft medegedeeld op de vergoeding aanspraak te maken.

  Toelichting

  Op grond van artikel 6:95 BW moet, wanneer uit de wet een verplichting tot schadevergoeding voortvloeit, steeds alleen de vermogensschade worden vergoed. Overige schade dient enkel te worden vergoed als dit uit de wet volgt.

  Het artikel kent twee categorieën: vermogensschade en ander nadeel.

  Vermogensschade omvat de financiële schade, waaronder zowel daadwerkelijk verlies als gederfde winst onder valt.

  Schade kan ook bestaan uit onstoffelijke schade. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld aantasting van een of goede naam en gederfde levensvreugde. Dit valt onder ander nadeel en komt alleen in bepaalde gevallen voor vergoeding in aanmerking.

  Jurisprudentie

  Gerechtshof Den Haag, 4 oktober 2011, ECLI:NL:GHSGR:2011:BU1865.
  Verlies van huurgenot is niet aan te merken als vermogensschade of ander nadeel in de zin van art. 6:95 BW