• Boek 6 Artikel 279 (6:279 BW)

  Meer partijenMeerpartijenovereenkomst

  1. Op overeenkomsten waaruit tussen meer dan twee partijen verbintenissen voortvloeien, vinden de bepalingen betreffende wederkerige overeenkomsten met inachtneming van de volgende leden overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de overeenkomst zich daartegen niet verzet.
  2. De partij die een verbintenis op zich heeft genomen ter verkrijging van een daartegenover van een of meer der andere partijen bedongen prestatie, kan haar recht op ontbinding gronden op een tekortkoming in de nakoming van de verbintenis jegens haarzelf.
  3. Schiet een partij met samenhangende rechten en verplichtingen zelf tekort in de nakoming van haar verbintenis, dan kunnen in ieder geval de overige partijen gezamenlijk de overeenkomst ontbinden.

  Toelichting

  Een overeenkomst kan worden gesloten door twee partijen, maar ook door meer dan twee partijen. In zo’n geval spreken we van een meerpartijenovereenkomst. Voor ontbinding van zo’n overeenkomst gelden speciale regels.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.