• Boek 6 Artikel 265 (6:265 BW)

  Ontbinding

  1. Iedere tekortkoming van een partij in de nakoming van een van haar verbintenissen geeft aan de wederpartij de bevoegdheid om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
  2. Voor zover nakoming niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas, wanneer de schuldenaar in verzuim is.

  Toelichting

  Een wederkerige overeenkomst is een overeenkomst waaruit voor twee partijen allebei verbintenissen voortvloeien. Beide partijen zijn verplicht één of meer verbintenissen na te komen. In sommige gevallen kan de situatie zich voordoen dat een partij zijn verbintenissen niet nakomt. De wederpartij heeft dan de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

  Vereisten

  Voor ontbinding dient er ten eerste sprake te zijn van een wederkerige overeenkomsten. Beide partijen moeten de verplichting hebben een verbintenis na te komen. Tevens moet er sprake zijn van een tekortkoming. Je kan de overeenkomst pas ontbinden indien je wederpartij zijn verbintenis niet nakomt. Er gelden geen vereisten voor zo’n tekortkoming. Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die uit die overeenkomst voortvloeit kan grond bieden voor ontbinding. Het artikel kent wel een tenzij-clausule. Indien de tekortkoming de ontbinding – en haar gevolgen – niet rechtvaardigt, is ontbinding niet mogelijk. In zo’n geval zou iemand dan voor een andere remedie moeten kiezen.

  Daarnaast dient de schuldenaar in verzuim te zijn, indien nakoming nog mogelijk is. ‘Niet blijvend of tijdelijk onmogelijk’ duidt op de situatie dat nog kan worden nagekomen. Een voorbeeld. X koopt een fiets van Y. Y moet deze fiets aan X leveren. Vervolgens is Y vergeten de fiets te leveren, maar deze staat nog wel in Y’s achtertuin. Y kan dus alsnog de fiets leveren. Nakoming is tijdelijk en niet blijvend onmogelijk. X kan de overeenkomst pas ontbinden, nadat Y in verzuim is geraakt. Stel dat Y de fiets kapot heeft gemaakt en in de gracht heeft gegooid, dan is het onmogelijk voor Y om die fiets nog te leveren. In zo’n geval is er sprake van blijvende onmogelijkheid.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.