• Boek 6 Artikel 181 (6:181 BW)

  Uitoefening bedrijf

  1. Worden de in de artikelen 173174 en 179 bedoelde zaken, opstallen of dieren gebruikt in de uitoefening van een bedrijf, dan rust de aansprakelijkheid uit de artikelen 173 lid 1, 174 lid 1 en lid 2, eerste zin, en 179 op degene die dit bedrijf uitoefent, tenzij het een opstal betreft en het ontstaan van de schade niet met de uitoefening van het bedrijf in verband staat.
  2. Wanneer de zaken, opstallen of dieren in de uitoefening van een bedrijf worden gebruikt door ze ter beschikking te stellen voor gebruik in de uitoefening van het bedrijf van een ander, dan wordt die ander als de uit hoofde van het vorige lid aansprakelijke persoon aangemerkt.
  3. Wanneer een stof als bedoeld in artikel 175 in de uitoefening van een bedrijf wordt gebruikt door deze stof ter beschikking te stellen voor gebruik in de uitoefening van het beroep of bedrijf van een ander, wordt die ander als de uit hoofde van artikel 175 lid 1 aansprakelijke persoon aangemerkt.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Hoge Raad, 29 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:162 (Hangmat II)
  Vrouw exploiteert samen met man manege in vorm van vennootschap onder firma. Tijdens door haar gegeven paardrijles wordt zij door paard omver gelopen en loopt letsel op. Vrouw stelt man aansprakelijk. Aansprakelijkheid op grond van artikel 6:181 BW wordt afgewezen.

  Hoge Raad, 1 april 2011, ECLI:NL:HR:2011:BP1475
  De aansprakelijkheid rust op degene die het bedrijf runt in de uitoefening waarvan het dier wordt gebruikt, in dit geval daarom op de managehoud(st)er. Niet van belang is hierbij of degene die het bedrijf uitoefent bezitter dan wel houder is van het dier.